دانلود متن استاندارد ISO 9001

iso 9001

سیستم مدیریت کیفیت (QMS) مجموعه ای از سیاست ها، فرآیندها، روش های ثبت شده و سوابق است. استاندارد ایزو ۹۰۰۱ یک سیستم مدیریت کیفیت است که مبتنی بر تعدادی از اصول که شامل مشتری محوری، انگیزه و تعهد مدیریت ارشد، رویکرد فرآیندی و بهبود مستمر و … می باشد. این استاندارد می تواند توسط هر سازمان بزرگ یا کوچک، صرف نظر از زمینه فعالیت آن استفاده شود.

ایزو 9001 برای اولین بار در سال 1987 توسط سازمان بین المللی استاندارد (ISO)، منتشر شد. نسخه فعلی ایزو 9001 در سپتامبر 2015 منتشر شد.

ساختار استاندارد  ISO 9001:2015 از ده بند تشکیل شدهاست که بندهای آن در زیر آمده است.

 1. دامنه کاربرد
 2. مراجع الزامی
 3. تعاریف و اصطلاحات
 4. محیط سازمان
 5. رهبری
 6. طرح‌ریزی
 7. پشتیبانی
 8. عملیات
 9. ارزیابی عملکرد
 10. بهبود

برخی از اثرات و فواید ISO 9001 عبارتند از:

 1. ارتقای کیفیت محصول
 2. برخورداری از نظام رسیدگی به شکایات مشتری
 3. رعایت الزامات قانونی محصول
 4. برخورداری از سیستم ردیابی و شناسایی
 5. سیستم امکان سنجی قراردادها
 6. برخورداری از پرسنل شایسته و آموزش آنها
 7. مشخص بودن وظایف و اختیارات پرسنل
 8. امکانات و زیرساخت های مناسب
 9. توجه به خرید مواد اولیه مرغوب
 10. اطمینان از صحت وسایل اندازه گیری
 11. ایجاد عملیاتهای کارامدتر و موثرتر
 12. افزایش و حفظ رضایت مشتری
 13. بهبود بازاریابی
 14. بهبود انگیزش ، آگاهی و روحیه کارکنان
 15. افزایش سود
 16. کاهش ضایعات و افزایش بهره وری

در زیر می توانید متن کامل فارسی ISO 9001 را دانلود نمایید.

دانلود متن فارسی استاندارد ISO 9001:2015

TOP